اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید شمس الدین حسینی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

economics1967gmail.com

سردبیر

دکتر محمدرضا فرزین

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

b_farzinyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر یاور دشت بانی

دکتری علوم اقتصادی

yavar_dashtbanyyahoo.com

مدیر اجرایی

حسین احمدی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

hosseinahmadi1313gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

seyednouranigmail.com

دکتر علی امامی میبدی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی

emamiatu.ac.ir
09124856608

دکتر مهدی غضنفری

استاد دانشگاه علم و صنعت

mehdiiust.ac.ir

دکتر محمدحسین کریم

اقتصاد استاد دانشگاه خوارزمی

karimsistani482gmail.com

دکتر فتح‌الله تاری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

tarifathgmail.com

دکتر فرهاد دژپسند

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

dejpasandgmail.com

دکتر محمدرضا منجذب

دانشیار دانشگاه خوارزمی

dr_monjazebyahoo.com