کلیدواژه‌ها = عوامل سیاسی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بودجه دفاعی: رویکرد اقتصاد سیاسی دفاع

دوره 4، شماره 11، خرداد 1398، صفحه 9-41

یاور دشتبانی؛ مهرداد ابراهیمی


برآورد تابع تقاضای مخارج نظامی در ایران

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 43-58

سینا عنایت اللهی؛ مسعود باغستانی میبدی