برآورد تابع تقاضای مخارج نظامی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترای علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

چکیده

مخارج نظامی در کشورهای مختلف یکی از مخارج ضروری است که هر کشوری در  جهت حفظ امنیت و  دفاع از مرزهای خود باید به آن توجه کند.  عوامل متعددی بر میزان مخارج کشورهای مختلف اثر دارد که از این جمله می­توان به درآمد، جمعیت، وضعیت استراتژیکی و مخارج نظامی کشورهای همسایه اشاره کرد. در این راستا با استفاده از یک مدل، رشد تابع تقاضای مخارج نظامی برای ایران مدنظر قرار گرفت که عوامل موثر بر آن شامل تولیدناخالص داخلی، درآمد نفتی، مخارج نظامی کشورهای عربستان، ترکیه، اسراییل و پاکستان، جمعیت و متغیر مجازی ورود نظامی آمریکا به منطقه با حمله به افغانستان بود. دوره زمانی مورد بررسی از سال 1980 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفت که با روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیع شده این تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرمخارج کشورهای همسایه بر مخارج نظامی ایران به ترتیب پاکستان و ترکیه منفی و اسراییل و عربستان مثبت است و درآمد نفتی بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی است. تولیدناخالص داخلی دارای اثر منفی است. اثر جمعیت نیز بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی بوده است. متغیر مجازی وارد شده یعنی حمله نظامی امریکا به افغانستان نیز دارای اثر مثبتی بر مخارج نظامی ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Iran’s Military Expenditures Demand Function

نویسندگان [English]

  • Sina Enayatollahi 1
  • Masoud Baghestani Meybodii 2
1 M.A. in financial mathematics, Allameh Tabatabaei University
2 P.H.D. in Economics, Faculty at Islamic Azad University, Yadegar Imam Branch
چکیده [English]

Military expenditures are of the most important expenditures which any country has to pay attention to it in order to protect its security and homeland. There are different factors including national income, population, strategic situation and neighbor countries’ military expenditues that affect military expenditures of a country. Considering this, we try to estimate Iran’s military expenditures demand function using factors such as GDP, oil exports income, population, military expenditures of Saudi Arabia, Turkey, Israel and Pakistan, and the dummy variable of U.S. army presence in the region during Afghanistan war. The demand function was estimated for the period 1980 to 2015 using ARDL regression analysis. Results show that the effect of Pakistan and Turkey military expenditures is negative on Iran’s military expenditures and an increase in Israel and Saudi Arabia’s military expenditures increases Iran’s expenditures on this matter. GDP has a negative effect on this. The effect of population and the dummy variable is also positive on military expenditures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Military Expenditures Demand
  • Strategic Factors
  • Political Factors