شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بودجه دفاعی: رویکرد اقتصاد سیاسی دفاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ج. ا. ایران

2 دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، ج. ا. ایران

چکیده

تمامی کشورهای جهان بخشی از بودجه سالانه خود را به هزینه‌های دفاعی و نظامی اختصاص می‌دهند و هزینه‌های دفاعی یک کشور را می‌توان شاخصی برای نشان دادن اهمیت مسائل نظامی در حکومت آن کشور دانست. از این رو، بررسی تفصیلی عوامل تعیین‌کننده بودجه دفاعی به منظور تبیین این امر که چرا کشورها چنین سهم قابل توجهی از منابع ملی محدود را صرف دفاع می‌کنند، با اهمیت به نظر می‌رسد. درنتیجه، بودجه دفاعی یک موضوع کلیدی است که تاکنون اثرات آن بر رشد اقتصادی، توسعه، بدهی‌های بین‌المللی، فساد و نزاع مسلحانه توسط پژوهش‌گران مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما علیرغم تغییرات زیاد بودجه نظامی کشورها در طول زمان، بررسی عوامل تعیین‌کننده تقاضا برای بودجه دفاعی (تقاضا برای نیرو و تجهیزات)، به‌عنوان یک موضوع پژوهشی مهم، کم‌تر مورد توجه واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل تعیین‌کننده بودجه دفاعی به شکل کلی است و به بحث و بررسی درباره بودجه دفاعی شامل: تعریف بودجه دفاعی و روش‌های اندازه‌گیری آن، نظریه‌های مطرح پیرامون مخارج دفاعی و عوامل تعیین‌کننده آن می‌پردازد. شواهد موجود حاکی از این است که رشد اقتصادی کشورها، سیستم‌های سیاسی و عوامل استراتژیک شامل تهدیدهای داخلی و خارجی و مخارج نظامی کشورهای همسایه از جمله عوامل اثرگذار بر بودجه دفاعی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking Factors Influencing Defense Budget: Political Economy of Defense Approach

نویسندگان [English]

  • Yavar Dashtbani 1
  • Mehrdad Ebrahimi 2
1 Ph.D. in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Ph.D. in Accounting, Shiraz University
چکیده [English]

In the pursuit of national security countries dedicate a large portion of their resources to the purpose of developing and maintaining the defense sector. Therefore, defense expenditure is regarded as an indicator of relative importance of military affairs in every country and. Understanding the determinants of defense budget has important implications as military spending is a key issue in post-conflict situations. It seems valuable to investigate in detail the determinants of these spending levels to explain why such a substantial amount of the limited national resources is often spent on defense sector. Hence, several factors were hypothesized as explanatory determinants of the defense budget and its changes over time. The potential factors have been deduced and constructed from various national and international studies of defense spending. To sum up, findings suggest Economic factors are important drivers of the military budget. Another significant driving force behind the military budget is political factors. The size of the military budget is also affected by strategic factors both at the regional and international levels. In order to determine the most influencing factors, an integrated approach using Consistent Fuzzy Preference Relations (CFPR) is proposed. Then, CFPR questionnaire was developed to survey and evaluate defense budget dimensions. The empirical results show that strategic factors as well as economic factors has utmost importance relative to another defense budget dimension.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Budget
  • Economic Factors
  • Political Factors
  • Strategic Factors