نویسنده = �������������� �������� ���������� ������