تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد عوامل شکل‌گیری صادرات باثبات در صنایع راهبردی در شرایط تحریم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

شناخت موقعیت عملکردی در حوزه عملکرد اقتصادی نسبت به شاخص‌‌های موجود و طراحی شده، به منظور بهبود آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که با فهم نمره عملکرد کشور نسبت به هر یک از شاخص‌‌های اقتصادی می‌توان راهی را برای عملکرد آینده ترسیم نمود. این امر در کنار شناخت و فهم میزان اهمیت هر یک از شاخص‌‌های اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش عوامل دهگانه مؤثر بر شکل گیری صادرات باثبات توسط دو معیار اهمیت و عملکرد نمره گذاری شده و در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، عوامل شناسایی شده بر اساس منطق IPA مورد تحلیل قرار گرفتند. به گونه‌ای که هر یک از عوامل با دو بعد اهمیت و عملکرد در معرض نمره دهی توسط نخبگان این حوزه قرار داده شدند و با محاسبه ضرایب مختلف و همچنین ارزش کمی آستانه‌ای هر یک از عوامل، در دسته بندی‌‌های چهار بخشی قرار گرفتند.
 نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چهار عامل «ایجاد زنجیره‌‌های تأمین (محصول تا مشتری) محصولات»، «بازاریابی نظام یافته و ایجاد همکاری‌‌های بلند مدت با بنگاه‌‌های بین‌المللی»، «تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری صادرات باثبات» و «جهت‌دهی تولید به‌سمت نیازهای بازارهای صادراتی» در اولویت اجرایی کشور قرار دارند و باقی مؤلفه‌‌ها نیز با امتیاز مشخص در رده‌‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Factors influencing the Stability of Export Routes of Strategic Industries amidst Economic

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hamzehpoor 1
  • Reza Tahmaseby BlukAbad 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
2 PhD student in International Oil and Gas Contracts Management, Faculty of Islamic Education and Economics, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Knowledge of performance indicators and comparing them with existing and designed indicators is of particular importance for their improvement. Since, an understanding of the importance of each economic index, in conjunction with an understanding a country's performance metrics in relation to each of the economic indicators, paves the way for optimizing performance. This paper examines ten factors affecting the stability of exports routes according to two criteria of importance and performance and analyzes the results. The research method employed is based on IPA logic. Thereby, each of the factors were subjected to scoring by the elites in the field according to two dimensions of importance and performance. Subsequently, quantitative threshold values of each factor coefficients were calculated, and the factors were thereafter categorized. The results obtained indicate that four factors; "creating supply chains (from product to customer) of products", "systematized marketing and establishing long-term cooperation with international companies", "focusing on research and development through obtaining stable export routes" and "directing production towards the needs of export markets" should be prioritized. The paper concludes with a categorization of components according to the obtained score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IPA
  • Strategic industries export
  • sanction