طراحی و تحلیل الگوی راهکارهای اثرگذار و اثرپذیر شکل‌گیری زنجیره‌های صادرات باثبات در صنایع راهبردی در شرایط تحریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

صادرات، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را شکل می‌دهد. به‌همین منظور در حربه‌های متعدد اقتصادی که بر ایران روانه می‌شود، صادرات نیز به شدت از آن تاثیر می‌پذیرد. بنابراین لازم است صادرات طوری مدیریت شود که در برابر شوک‌های خارجی و تحریم‌های اقتصادی، مقاوم بوده و ثبات خود را حفظ کند. در این پژوهش به مسأله شکل‌گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی پرداخته شده است. در این پژوهش مولفه‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی، از 106 منبع شامل کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و مقالات جمع‌آوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از نظرات 13 نفر از متخصصان علمی حوزه اقتصاد و نیز از مدیران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است. این امر تا زمانی که کفایت نظری حاصل آید، ادامه پیدا کرده است. در این فرایند 422 مورد از عوامل شکل‌گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی شناسایی شدند. برای دسته‌بندی آن‌ها از روش تحلیل مضمون (GT) بهره گرفته و در نهایت بعد از چهار مرحله دسته‌بندی، 10 عامل مؤثر شناسایی شدند. به‌منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذیر و نیز الگوی مدنظر پژوهش از روش ISM که از روش‌های ساخت‌دهی مسأله (SSIM) به حساب می‌آید، استفاده شده است. در نهایت عوامل اثرگذار و اثرپذیر مدل ISM در قالب ماتریس MICMAC مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Analysis of a Model of Effective and Influential Factors for the Construction of An Stable Export Paradigm for the Strategic Industries Operating Within An Economic Sanctions Environment

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hamzehpoor 1
  • Reza Tahmaseby BlukAbad 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
2 PhD student in International Oil and Gas Contracts Management, Faculty of Islamic Education and Economics, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Exports are vital for the growth and prosperity of any national economy. Iran is no exception and exports account for a significant part of the country’s GDP. Therefore, in order to neutralize the enemy's policies regarding Iran’s exports, it is necessary to manage the exports in such a way that it is resistant to external shocks and sanctions of the enemies, and maintains its stability. In this research, the issue of laying the foundation of a stable exports environment for the domestic strategic industries has been addressed.
Research Methodology: At first, effective components in the formation of stable exports of strategic industries’ products were identified from 106 sources including books, dissertations and articles. And then, in order to collect comprehensive and real data, 13 scientific experts in the field of economics, business managers and exporters were also interviewed. This process continued until theoretical and data adequacy was reasonably achieved. In this process, 422 factors effective in the formation of stable exports of strategic industries’ products were identified. To classify them, Content Analysis (GT) method was used and finally, after four levels of classification, 10 effective factors were identified. In order to determine the effective and influential factors as well as the model of the research, the ISM method, which is considered as a problem building method (SSIM), was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stable export
  • Strategic industries
  • Economic sanctions