نویسنده = اصغر ابوالحسنی هستیانی
الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 109-127

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاه نوش فروشانی


ارزیابی شاخص‌های سلامت نظام بانکی و آسیب‌شناسی آن در ایران

دوره 4، شماره 11، خرداد 1398، صفحه 149-171

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدرضا حاجی جعفری


مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 9-22

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاهنوش فروشانی