مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری فلسفه معاصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و به‌کارگیری روش مناسب تأمین مالی صنایع دفاعی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارشناسان در این زمینه در سال 139۷ هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه­ نیز از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده‌ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم­افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و به‌کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در ارتباط با به‌کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی اشاره دارد و نشان می­دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) می­توان از آن‌ها استفاده کرده و مدل تأمین مالی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eligible financing model for Iran economy; proportionate to resistive economy policies

نویسندگان [English]

  • Asghar Abolhasani Hastiyani 1
  • mohammad saber shahnoush foroushani 2
1 Faculty at Payam Noor University,Tehran
2 PhD student of Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the use of sukuk in the financing of defense industries through the explanation of the relationship between Islamic financial instruments (sukuk) and the appropriate method of financing defense industries from the point of view of experts in Iran. The research method is descriptive-analytic. The statistical population of this study is experts in 1396. A simple random sampling method was used for this questionnaire. Based on the sample size, 385 questionnaires were completed and analyzed. The reliability of the questionnaire was obtained from Cronbach's alpha coefficient higher than 0.7. The Kolmogrov-Smirnov test was used to test the normality of the data and to test the hypotheses, structural equations and confirmatory factor analysis were used in SPSS and AMOS software. The results showed that there is a meaningful relationship between Islamic financial instruments (non-profit sukuk, fixed income and fixed yield bonds, expected returns and derivatives bonds) and a suitable method for financing defense industry. The results of the research point to the importance of Islamic financial instruments (Sukuk) regarding the application of the appropriate method for financing defense industries and shows that with the attention and knowledge of Islamic financial instruments (sukuk) they can be used and the financing model Improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Sukuk
  • Financing
  • defense industry