الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و کارآیی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کارشناسان در این زمینه در سال 1396 هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه­ نیز از ضریب آلفای کرونباخ ۹۳۵/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده‌ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از تحلیل عاملی تأییدی در نرم­افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و کارآمدی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eligible financing model for Iran economy; proportionate to resistive economy policies

نویسندگان [English]

  • Asghar Abolhasani Hastiyani 1
  • Mohammad Saber Shah Noush Foroushani 2
1 Faculty member at Payam Noor University,Tehran.
2 M.A in Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the optimal financing pattern appropriate to the general policies of the resistive economy for the Iranian economy, by explaining the relationship between the Islamic financial instruments (sukuk) and the efficiency of the financing method appropriate to the resistive economy from the perspective of experts in Iran. The research method is descriptive-analytic. The statistical population of this study is experts in 1396. A simple random sampling method was used for this questionnaire. Based on the sample size, 385 questionnaires were completed and analyzed. The reliability of the questionnaire was obtained from the Cronbach's alpha coefficient of 0.935. The Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normality of the data. To test the hypotheses, confirmatory factor analysis was used by SPSS and AMOS software. The results showed that there is a significant relationship between Islamic financial instruments (non-profit sukuk, Fixed output bonds, securities with expected returns and derivative bonds), and the effectiveness of the financing method, which is proportional to the resistance economy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economics
  • Financing
  • Islamic Finance Instruments (Sukuk)