نویسنده = ���������������� �������� �������� ����������