نویسنده = �������� �������������������� ����������������