نویسنده = �������� �������������������� ��������
شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازار مالی کشور

دوره 6، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 9-28

باقر ادبی فیروزجائی؛ یاشار دیندار کله‌سر