تعیین‌کنندگان اقتصادی اجتماعی تروریسم در جهان طی سال‌های 2018-2004

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید فردوسی، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین مسائلی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، مسئله تروریسم است. بعد از سال 2004، میزان حوادث تروریستی در جهان به شدت افزایش یافته و هم‌اکنون نیز میزان این حوادث در سطح بالایی است. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تروریسم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گروهی از این عوامل، متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) می‌باشند. بر این اساس،  در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 136 کشور جهان طی سال‌های 2018- 2004 و با استفاده از روش داده‌های پانل، عوامل اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) مؤثر بر وقوع حوادث تروریستی در جهان شناسایی و معنی‌داری آن‌ها از نظر آماری بررسی شدند. اهم نتایج این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM)، عبارتند از: الف. درآمد سرانه، اثر غیرخطی و به شکل U معکوس بر وقوع حوادث تروریستی داشته‌ است؛ که نشان می‌دهد وقوع حوادث تروریستی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورهای با درآمد سرانه پایین و بالا، بیشتر است. ب. تورم، نابرابری درآمد و آموزش، اثر مثبت و معنادار و سرمایه‌گذاری و درجه بازبودن تجاری، اثر منفی و معنادار بر وقوع حوادث تروریستی داشته‌اند. ج. جمعیت اثر مثبت و معناداری بر وقوع حوادث تروریستی داشته‌ است؛ به این معنا که وقوع حوادث تروریستی در کشورهای پرجمعیت بیشتر است. د. در بین سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی)، متغیر مجازی کشورهای مسلمان، اثر مثبت و معنادار و بیکاری و شهرنشینی اثر بی‌معنا بر وقوع حوادث تروریستی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-Economic Determinants of Terrorism in the World during the Years 2004-2018

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Golkhandan 1
  • Azadeh Jahantabi Nezhad 2
1 PhD in Economics, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 M.A in Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Shahid Ferdowsi University, Khorasan Razavi, Iran.
چکیده [English]

Today, one of the most important issues that threatens international peace and security is that of terrorism. Since 2004, the number of terrorist incidents in the world has increased dramatically and has remained high ever since. Therefore, identifying the factors affecting terrorism is of particular importance. Some of these factors are of socio-economic (and demographic) type. Accordingly, in this study, using information from 136 countries during the years 2004-2018 and employing the panel data method, socio-economic (and demographic) factors affecting the terrorist incidents in the world are identified and their statistical significance were investigated. The results of this study using the System Generalized Method of Moment (SGMM) are: (a)- Per capita income has a non-linear and inverted U-shaped effect on terrorism; which shows that the terrorist incidents is higher in middle-income countries than in low- and high-income countries. (b)- Inflation, income inequality and level of education have a positive and significant effect and investment. Furthermore, the degree of trade openness have a significant and negative effect on the terrorist incidents. (c) The population has a positive and significant effect on the terrorism; this means that terrorist incidents are more common in populous countries. Among other socio-economic (and demographic) variables, the dummy variable of Muslim countries has a positive and significant effect, and unemployment and urbanization have an insignificant effect on the terrorist incidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Socio-Economic Factors
  • Opportunity Costs
  • System Generalized Method of Moment