ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب‌وکارهای نوپا همسو با اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

کسب‌ وکارهای نوپا نقشی کلیدی در اشتغال‌زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب ‌و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش‌های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت‌پذیری، چاره‌ای جز به­کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره­مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب‌وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون‌سازمانی شناسایی و دسته­بندی شده­اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت‌بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب‌وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب‌وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می‌شود مدیران از مفاهیم شناسایی‌شده برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Pattern of Str ategic Intelligence for Startups in A Resistive Economy

نویسندگان [English]

  • Arman Azarli 1
  • Amin Kohyari Haghighat 2
1 PhD in Strategic Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
2 PhD in Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Start-ups play a key role in creating jobs and increasing output in a “Resistive Economy”. In today's unstable environment, start-ups have no choice but to acquire environmental information through “strategic intelligence” in order to succeed in the face of environmental challenges and adapt to change, as well as increase competitiveness. The purpose of this study is to provide a model of strategic intelligence for start-ups in the context of resistive economics.The present applied research is based on descriptive and survey method. Accordingly, the factors affecting strategic intelligence are identified and grouped in both internal and external contexts. Based on the study of theoretical foundations and comparison of previous studies, the initial model of research has been developed. The developed model has been validated and prioritized by Fuzzy Delphi Method(FDM). The results showed that business intelligence or internal intelligence and competitive intelligence or external intelligence are the two dimensions of strategic intelligence for start-ups. It is proposed that managers use the identified concepts to build and develop start-ups and increase their intelligence to help achieve the goals of a resistive economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Strategic intelligence
  • Start-ups
  • Resistive economy