چابک‌سازی فعالیت‌های اقتصادی صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش­های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری است که به طراحی و تولید محصولات و فناوری­های دفاعی و غیردفاعی اشتغال دارد. به زعم صاحب نظران، صنایع دفاعی ایران در انجام مأموریت خود که پشتیبانی از نیروهای مسلح است، توانایی شگرفی را نشان داده است؛ اما با توجه به وجود محدودیت در فعالیت های اقتصادی، در انجام این نوع از فعالیت با تنگناهایی مواجهه هستند که مانع چابکی آنها شده است. از آنجا که مطالعه موردی پژوهش، صنایع وابسته به سازمان صنایع دفاع ایران را در برمی‌گیرد، پرسش اصلی آن است که راه‌کارهای چابک‌سازی فعالیت اقتصادی سازمان صنایع دفاع ج.ا ایران چیست؟ براین اساس، در این پژوهش با رویکردی کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد ساختاریافته، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات فعالیت‌های اقتصادی صنعت دفاعی، با مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با افراد خبره و آگاه، مدلی برای چابک‌سازی آن طراحی و ارائه گردیده است. نتایج نشان می­دهد که این صنایع، جهت چابک‌سازی فعالیت‌های اقتصادی نیازمند افزایش سرعت، افزایش انعطاف پذیری، افزایش هوشمندی، افزایش آینده نگری و افزایش مشارکت پذیری به عنوان راهبردهای اصلی در فعالیت‌های اقتصادی هستند که عواملی هشت گانه به صورت مستقیم و عواملی نیز تحت عنوان عوامل محیطی بسترساز و مداخله گر به صورت غیرمستقیم در افزایش قابلیت‌های چابکی این صنایع در فعالیت‌های اقتصادی موثر شناخته شده اند. همچنین در ادامه براساس شرایط شناخته شده، راه کارهای چابک سازی نیز پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agility of Economic Activit ies of Defense Industries

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Khoobroo
PhD in Public Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iran's defense industry, one of the country’s most productive and leading sectors in the field of science and technology,is engaged in the design and production of defense and non-defense products and technologies.According to experts, the Iranian defense industry with the mission to support the armed forces, has shown tremendous ability in this.However, due to the limitations imposed by the economic sanctions, the sector faces major obstacles in reaching its goals.As this case study’s focus is on the Iranian defense industry, it needs to include various sectors, sub-sectors, subsidiaries affiliated with the Defense Industries Organization of Iran (DIOI). The main question is what “Agility Strategies” DIOI must adapt in order to be able to reach its goals and mission? Accordingly, this study uses qualitative approach within the framework of  “Grounded Theory”,in order to identify the aspects of the Iranian defense industry and the economic environment in which it operates. It does so by studying and analyzing available documents, texts and doing interviews with experts and people with the knowledge of the industry. 
A model has been designed and presented to show how to make the domestic defense industry “Agile”?. The results show that in order to make these industries “Agile” from an economic point of view, it is necessary to increase speed and flexibility. Moreover, it is of utmost importance to employ intelligence more extensively, have better foresight and increase participation of  related experts and officials.Furthermore, eight factors have been identified which have direct affect on the industry! These include few Contextual factors. Also, intervening environmental factors are known to have indirect affect on the ability of these industries to increase their agility capabilities and to be effective in their economic activities.At last, based on these findings, agility solutions have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • economic activities
  • defense industries