بررسی ابعاد اقتصادی کسب‌وکارهای فین تک و ارائه الگوی گسترش آن در راستای استحکام بخشی به دفاع اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

سال‌هاست که جنگ اقتصادی علیه ‌ایران آغاز و دفاع اقتصادی برای مقابله با تهاجم‌های اقتصادی دشمن تعریف شده‌ است. هدف از دفاع اقتصادی ایجاد بنیان‌های قوی‌تر برای مقاومت در برابر تعارض‌های خارجی است. دفاع اقتصادی نیازمند ابزارهای مناسب بوده که یکی از این ابزارها فین‌تک است. فین‌تک ابزاری است که دو عرصه‌ی علم اقتصاد و فناوری را به هم مرتبط می‌کند. این پژوهش با بررسی ابعاد اقتصادی کسب‌وکارهای فین‌تک و با هدف معرفی راهکارهایی به منظور ارائه‌ی الگوی گسترش این کسب‌وکارها در استحکام‌بخشی به دفاع اقتصادی انجام شده است. روش این پژوهش کتابخانه‌ای - پیمایشی  و جامعه آماری آن متخصصین حوزه فین تک می باشد. در مرحله کیفی با روش فراتلفیق کیفی مدل کلی تحقیق با شش مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، مقوله مرکزی، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و اقدامات و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، عوامل اقتصادی و اشتغالی، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مصرف کنندگان به عنوان شرایط علّی، توسعه فناوری دیجیتال به عنوان شرایط زمینه‌ای و شکل‌گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شدند. سپس در مرحله کمی، نتایج کیفی با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه و روش تحلیل عامل تاییدی، نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدلِ استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Economic Aspects of Fintech Businesses and Promoting a Development Model to Strengthen Economic Defense

نویسندگان [English]

  • Behnaz Varshosaz 1
  • Behnam Shooshtari 2
1 PhD in Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 M.A in Business Administration, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The economic war against Iran has been going on for years, and economic defense has been charged with the responsibility to counter the enemy's economic aggression, with the aim of laying a stronger foundation for resistance to foreign conflicts. Economic defense requires appropriate tools, one of which is Fintech. Fintech is a tool that connects the two fields of economics and technology. This research has been done using library-survey methodology, examining the economic dimensions of Fintech businesses with the aim of introducing solutions to provide a model for the expansion of these businesses in strengthening economic defense with a statistical community of Fintech experts. In the qualitative stage, the qualitative model of the research with six categories of causal conditions, contextual conditions, central category, intervening conditions, strategies and actions, and outcomes is presented by the Qualitative Meta Synthesis Method. And in the quantitative stage, using the results of the questionnaire and the method of confirmatory factor analysis, a relatively good fit of the model is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fintech
  • Financial Services
  • Financial Technologies
  • Economic Defense
  • Economic Sanctions
  • Banking