بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل واقع شدن در یک منطقه استراتژیک و از طرف دیگر بخاطر تحریم های اقتصادی، همواره با شوک‌های مختلفی سروکار دارد که هزینه نظامی را نیز دستخوش تغییراتی کرده است. لذا بررسی اثرات این تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور طی بازه زمانی 1398-1350 به کمک مدل خود «رگرسیون ‌برداری بیزین» می‌باشد. نتایج نشان می­دهد که شوک‌های حاصل از رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، نرخ ارز، درجه باز بودن تجارت، هزینه نظامی سایر کشورها، تهدیدات تروریستی و جمعیت بر هزینه نظامی اثر مثبتی دارند. اما شوک تورمی و نسبت واقعی مالیات در دوره‌های اولیه اثر منفی بر هزینه نظامی می­گذارد، اما با گذشت زمان این اثر برای مالیات مثبت می‌شود. با این حال، بجز شوک نرخ ارز و قیمت نفت، اثرات سایر شوک‌ها پس از 20 دوره از بین می‌رود. همچنین، مشابهت اثرگذاری شوک قیمت نفت با شوک تولید ناخالص ‌داخلی بیانگر این است که هزینه نظامی با درآمدهای نفتی وابستگی دارد. همچنین، اثر مثبت هزینه نظامی سایر کشورها بر هزینه نظامی ایران بیانگر یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منطقه می‌باشد. درنهایت با توجه به نتایج می‌توان ادعا کرد که هرچند تحریم‌ها و تهدیدات اقتصادی دارای اثراتی بر بخش نظامی بوده‌اند؛ اما موفقیت آمیز نبوده‌اند. زیرا، اکثر تحریم‌ها که با هدف کاهش هزینه نظامی و تضعیف بنیه دفاعی کشور طراحی شده‌اند، نه تنها این هزینه‌ها را کاهش نداده‌اند، بلکه اثرات شوک‌های حاصل از آن‌ها،‌ هزینه نظامی را افزایش هم داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Shocks Caused by Threats and Economic Sanctions on Iran's Military Spending

نویسندگان [English]

  • Davood Nasrabadi 1
  • Yaghoub Fatemi Zardan 2
1 PhD in Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
2 PhD Student in Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Iran's economy, on the one hand due to its location in a strategic region and also the imposition  of economic sanctions, is always dealing with various shocks that have gradually affected country's military expenditure. So, examining the effects of these threats and economic sanctions is of particular importance. Hence, the purpose of this study is to investigate the effects of shocks caused by threats and economic sanctions on the military expenditure of Iran using the BVAR model (for 1971-2019). The results show that shocks from fluctuations in oil prices, exchange rates, trade openness, military expenditure of other countries, terrorist threats and population, have a positive effect on military expenditure. But inflation shocks and tax revenues  in the early periods have had a negative effect on military expenditure. Nonetheless, in latter periods, tax incomes have had a positive effect on military spending. Yet, with the exception of exchange rate fluctuations and oil price shocks, the effects of other shocks disappear after 20 periods. Also, the similarity of the effect of the oil price shock with the GDP swings indicate that military expenditure is dependent on oil revenues. Moreover, the positive effect of other countries' military expenditures on Iran's military expending is indicative of an arms race between the countries of the region. Finally, it can be argued that although threats and economic sanctions have had an impact on the military spending, they have not been successful. Because, most of the sanctions not only have not reduced these expenditures but have also increased them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic shock
  • sanctions
  • threats
  • military expenditure