نویسنده = �������� �������������� ������
راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 53-81

محمد علی مطلبی کربکندی؛ علی زارع زردینی