راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی» به انجام رسیده و کوشیده است تا با توجه به قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، تجارب کشورهای منتخب و نظرات خبرگان، راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در دو بخش توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی ارائه گردد. در این راستا، اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و پیمایشی جمع‌آوری گردیده و جامعه آماری را صاحبنظران شاغل در سازمان‌های مربوطه تشکیل شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش داده‌بنیاد و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در شش زیربخش حمل‌ونقل دریایی، بنادر، صنایع کشتی‌سازی، شیلات، گردشگری دریایی و صنایع فراساحل شناسایی و به ترتیب اولویت ارائه شده است.
نتایج نشان داده است که مهم‌ترین راهکارهای کلی توسعه اقتصاد دریامحور عبارتند از: 1) ارائه آموزش‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی در مقاطع تحصیلی مختلف به دانش‌آموزان و دانشجویان؛ 2) ایجاد یک مدیریت متمرکز در دولت جهت سیاست‌گذاری متمرکز برای بخش‌های مختلف دریایی؛ 3) افزایش تعامل با کشورهای منطقه جهت استفاده از ظرفیت‌های آنان در بخش‌های مختلف مرتبط با دریا؛ 4) ایجاد و توسعه فعالیت‌های انجمن‌های علمی-تخصصی مرتبط با حوزه دریا؛ 5) تقویت ارتباط مستمر صنایع دریایی با دانشگاه‌ها جهت انتقال نیازمندی‌های تحقیقاتی و آموزش صنعت به دانشگاه‌ها. همچنین، راهکارهای توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی در قالب زیربخش‌های مربوطه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for the Development of Maritime Economy in line with the Goals of a Resistive Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Motallebi Korbekandi 1
  • Ali Zare Zardeyni 2
1 Ph.D. in Strategic Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 M. A. in Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The objective of the present study was to present solutions for the development of the Iranian maritime economy in line with the goals of resistance economics. For this purpose, the paper considers the present strengths, weaknesses, opportunities and threats to the Islamic Republic of Iran, experiences of select countries, as well as expert opinions on the matter. The data for this study was collected via library and survey methods, and the statistical community consisted of experts working in relevant organizations. The collected data were subsequently analyzed using the data-based method and Friedman test. Based on this analysis, the paper identifies the strategies for the development of maritime economy (in order of priority) in six sub-sectors: maritime transport, ports, shipbuilding, fisheries, maritime tourism, and offshore industries. The results indicate that the most significant general strategies for the development of a maritime economy consist of: 1) providing maritime related training at various levels to students, 2) establishing a centralized governmental body for the implementation of policies in various maritime sectors, 3) increasing interaction with regional countries in order gain benefits from their capacities in various maritime sectors, 4) establishing and developing scientific-professional associations related to the maritime industry, 5) Strengthening the tie between maritime industries and universities in order to overcome the research and educational needs of the industry. The paper ends with a presentation of strategies for the development of maritime trade and industry under the relevant subsections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime economics
  • resistance economics
  • maritime industry
  • maritime trade