نویسنده = �������������� ����������
عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی

دوره 6، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 123-146

یکتا اشرفی؛ مسعود روحانی