عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع اقتصادی می‌باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده است. روش استفاده شده، روش AHP فازی و تحلیل SWOT می‌باشد. جامعه آماری متخصصان حوزه دیپلماسی بوده که تعداد 33 نفر به عنوان نمونه خبره به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده ها پرسشنامه می‌باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا (CVR=0.75)  و پایایی آن به صورت محاسبه نرخ سازگاری (CR=0.02) به تایید رسیده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد، عوامل امنیتی (W=0.36) بیشتر از عوامل سیاسی و اقتصادی می‌تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. نتایج نیز نشان داد، در عوامل سیاسی، تمرکز بر بهبود موقعیت اقتصادی و ایجاد دفاع اقتصادی (W=0.19)، در عوامل اقتصادی، تمرکز بر جهت‌دهی دیپلماسی انرژی و تصمیم‌سازی برای بازارهای جدید (W=0.15) و در عوامل امنیتی، تمرکز بر کاهش موازی کاری در نهادهای دولتی (W=0.18) می‌تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. همچنین با ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت‌ها) نشان داده شد که برای بهینه نمودن دیپلماسی انرژی از استراتژی تهاجمی استفاده گردد. در نهایت مدل بهینه دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing an optimal of energy diplomacy in line with economic defense

نویسندگان [English]

  • Yekta Ashrafi 1
  • Masoud Rohani 2
1 PhD in Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.
2 M.A in Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present paper is to provide an optimal model of energy diplomacy that is in line with economic defense doctrines of the Islamic Republic.  In congruence with its aims, this paper can be categorized as applied research; is a descriptive-survey by nature and methodology; and it employs quantitative methods to gather its data. To identify the factors and criteria underlying the issue under investigation the paper utilized the AHP method, and subsequently, the SWOT method to conduct its analysis. The statistical population were 33 experts in the field of diplomacy selected by purposive sampling. The data was collected by conducting a questionnaire, whose content validity and reliability (via compliance rate calculation) were confirmed with a score of CVR = 0.75 and CR = 0.02, respectively. Findings indicate that security factors (W = 0.36) can be more effective than political and economic factors in optimizing an energy diplomacy that is in congruence with economic defense doctrines of the I.R. Moreover, the results indicate that in terms of political factors, focusing on improving the economic stability and adopting economic defense strategies (W = 0.19), in terms of economic factors, the focus on directing energy diplomacy and decision-making for new markets (W= 0.15) and lastly in terms security, focusing on reducing the friction caused by parallelism between government institutions (W= 0.18) can be effective for optimizing an energy diplomacy that is in line with the economic defense policies of the IR. Furthermore, by evaluating internal (strengths and weaknesses) and external factors (threats and opportunities), the paper shows that the adoption of a more aggressive strategy can be effective in optimizing energy diplomacy. Finally, the paper concludes by presenting an optimal model of energy diplomacy in line with economic defense strategies of the I.R.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Energy diplomacy
  • Economic defense