نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعیین‌کنندگان اقتصادی اجتماعی تروریسم در جهان طی سال‌های 2018-2004

دوره 6، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 149-172

ابوالقاسم گل خندان؛ آزاده جهانتابی نژاد