نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی الگوی مدیریت افکار عمومی در راستای مدیریت بحران های ارزی

دوره 5، شماره 15، خرداد 1399، صفحه 122-146

افشار دارابی؛ محمد مهدی ملکی