طراحی الگوی مدیریت افکار عمومی در راستای مدیریت بحران های ارزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

بحران های ارزی جز تاثیرگذارترین بحران های دهه اخیر کشور به شمار می روند که عمدتا به واسطه خدعه و دسیسه های کشورهای خارجی به کشور تحمیل شده اند. در این میان رسانه های خارجی به عنوان اهرم اصلی افزایش فشار و تشدید این بحران ها فعالیت داشته اند. به منظور اقدام در جهت مقابله با این دشمنی ها و محافظت از شرایط اقتصادی کشور، رسانه ها می توانند مانع از جهت دهی افکار عمومی توسط رسانه های خارجی شوند و با مدیریت افکار عمومی تا حد زیادی مانع از واکنش های هیجانی جامعه گردند. به این منظور در تحقیق حاضر با بررسی ادبیات موضوع و محتوای رسانه های مختلف، اقدام به طراحی الگو پنج بعدی برای مدیریت افکار عمومی در زمان بحران ارزی ارائه گردیده است. در این تحقیق برای طراحی الگو از ابزار پرسشنامه استفاده شده و با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی الگوی مورد نظر تبیین و ارائه شده است. کلیه معیارهای برازش مدل در تحلیل های عاملی اکتشافی و تاییدی به خوبی برآورده شده است. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگوی مدیریت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی با محوریت پنج بعد اطلاع رسانی، آموزش، پایش، همبستگی اجتماعی و مخاطب محوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رسانه‌های اجتماعی در زمان بحران های ارزی با استفاده از الگوی ارائه شده می توانند به مدیریت افکار عمومی و کاهش التهاب‌های ساخته شده توسط رسانه های خارجی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Public Opinion Management with Regards to the Currency Crises

نویسندگان [English]

  • Afshar Darabi 1
  • Mohammad Mahdi Maleki 2
1 Ph.D. Candidate in Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate in Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The ongoing foreign exchange crises_ whose roots can be traced to the conspiracies of foreign governments_ is among the most significant crises Iran has faced in the last decade. In particular, one can point towards the crucial role played by the foreign media in heightening these crises through intensifying frenzy and sensationalism. Herein, national media can play a pivotal role by acting as a leverage in preventing sensationalism from taking hold of the society, and hence protect the economy through directing public opinion. Towards this end, the objective of the present paper is to make a contribution towards designing a five-dimensional model for managing public opinion during times of crises. The initial cue for this paper came from a review of the exiting literature on the subject and examining the media coverage surrounding the crises. In order to design the model, the methodology of this paper was to initially conduct a questionnaire, and subsequently, analyze the data using exploratory and confirmatory factor analysis methods. All criteria pertaining to the fitness of the model were verified by exploratory and confirmatory factor analyzes. Consequently, the results obtained by this paper present a model of public opinion management during currency crises based on five dimensions: notification of the public, public training, monitoring, social solidarity and audience. In conclusion, the paper underlines the role for utilizing social media in times of currency crises, based on the presented model for managing public opinion and thus reducing the frenzy created by foreign media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Currency Crisis
  • Foreign Media
  • Public Opinion Management
  • Factor Analysis