نویسنده = علی رضائی منش
مدلسازی هزینه‌فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران

دوره 5، شماره 16، شهریور 1399، صفحه 35-55

رقیه ادهمی؛ علی رضائی منش؛ عطااله رفیعی آتانی؛ احمد ماکوئی