نویسنده = ���������� �������� ������
راهبردهای کاربردی مواجهه با تحریم‌های صنعت نفت و گاز کشور مبتنی بر روش SWOT

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 51-80

محمد شیریجیان؛ روح الله مهدوی؛ علی طاهری فرد