راهبردهای کاربردی مواجهه با تحریم‌های صنعت نفت و گاز کشور مبتنی بر روش SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2 دکتری اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکتری اقتصاد انرژی، مدیر عامل موسسه مطالعات انرژی سبحان

چکیده

هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحریم­های تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش SWOT‌ می­باشد؛ بنابراین، در راستای تبیین شرایط سازمانی و پیرامونی این صنعت، در مجموع 21 عامل محیطی داخلی (13 نقطه قوت و 8 ضعف) و 19 عامل محیطی خارجی (14 فرصت و 5 ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید. سپس با توجه به این عوامل داخلی و شرایط اثرگذار خارجی 9 راهبرد تهاجمی، 11 راهبرد محافظه‌کارانه، 3 راهبرد رقابتی و 7 راهبرد تدافعی برای حل مسائل و رفع محدودیت­های مبتلا به صنعت معرفی شد. در مرحله بعد، این راهبرد‌ها براساس دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاه‌مدت (شامل 16 راهبرد) و بلندمدت (شامل 10 راهبرد) تقسیم‌بندی گردید و سرانجام هر کدام از آن‌ها براساس میزان اهمیت و کیفیت اثرگذاری در مقابله با تحریم‌ها و کاهش خسارات ناشی از آن‌ها اولویت بندی شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practical Strategies for Combating Iran’s Oil and Gas Industry Sanctions using SWOT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shirijian 1
  • Rouhollah Mahdavi 2
  • Ali Taherifard 3
1 Ph.D. in Oil and Gas International Contracts
2 Ph.D. in Energy Economics, Allameh Tabatabei University
3 Ph.D. in Energy Economics, C.E.O. of Sobhan Energy Studies Institute.
چکیده [English]

The purpose of this study is to introduce and analyze the strategies for empowering the oil and gas industry with regard to the sanctions imposed by the western countries using SWOT method. Therefore, in order to explain the organizational and environmental conditions of this industry, a total of 21 internal environmental factors (13 strengths and 8 weaknesses) and 19 external environmental factors (14 opportunities and 5 weaknesses) were extracted. Then, considering these internal and external factors, 9 offensive strategies, 11 conservative strategies, 3 competitive strategies, and 7 defensive strategies were introduced to solve the problems and remove the industry limitations. Next, these strategies were divided into two short-term (including 16 strategies) and long-term (including 10 strategies) categories based on the time required for execution, and each of them were prioritized based on the importance and impact quality of sanctions and reduction of their losses.