راهبردهای کاربردی مواجهه با تحریم‌های صنعت نفت و گاز کشور مبتنی بر روش SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2 دکتری اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکتری اقتصاد انرژی، مدیر عامل موسسه مطالعات انرژی سبحان

چکیده

هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحریم­های تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش SWOT‌ می­باشد؛ بنابراین، در راستای تبیین شرایط سازمانی و پیرامونی این صنعت، در مجموع 21 عامل محیطی داخلی (13 نقطه قوت و 8 ضعف) و 19 عامل محیطی خارجی (14 فرصت و 5 ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید. سپس با توجه به این عوامل داخلی و شرایط اثرگذار خارجی 9 راهبرد تهاجمی، 11 راهبرد محافظه‌کارانه، 3 راهبرد رقابتی و 7 راهبرد تدافعی برای حل مسائل و رفع محدودیت­های مبتلا به صنعت معرفی شد. در مرحله بعد، این راهبرد‌ها براساس دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاه‌مدت (شامل 16 راهبرد) و بلندمدت (شامل 10 راهبرد) تقسیم‌بندی گردید و سرانجام هر کدام از آن‌ها براساس میزان اهمیت و کیفیت اثرگذاری در مقابله با تحریم‌ها و کاهش خسارات ناشی از آن‌ها اولویت بندی شدند

کلیدواژه‌ها