نویسنده = �������������� ������������ ����������
هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای واردکننده و صادرکننده سلاح

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 27-45

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور