هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای واردکننده و صادرکننده سلاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می‌شود، باعث شده که اقتصاددانان توجه خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند. تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست‌گذاری تجارت تسلیحات می‌تواند متفاوت باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سلاح طی دوره‌ی زمانی 2016-1995 می‌باشد. به این منظور، از روش برآورد مدل در داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق با استفاده از برآوردگر اثرات ثابت (FE)، نشان‌دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سلاح و اثر منفی و معنادار هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سلاح می‌باشد. بنابراین، اگر هزینه‌های نظامی صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته شود و زمینه ارتقای کارایی در این بخش فراهم گردد، می‌توان با تولید تسلیحات و ادوات نظامی در داخل کشور، با ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری، رشد اقتصادی را افزایش داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military Spending and Economic Growth: A Comparison between Arms Importing and Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Golkhandan 1
  • Sahebeh Mohammadian Mansour 2
1 P.h.D. in economics.
2 Assistants Professor, Department of Economics, Payam Noor University,Tehran.
چکیده [English]

The importance of the economic resources spent on military spending every year in the world has led economists to pay particular attention to the impact of such spending on the economies of nations. The impact of military spending on economic growth can vary depending on various factors, such as the type of arms trade policy. In this regard, the main objective of this study is to review and compare the impact of military spending on the economic growth in the selected arms importing and exporting countries during the period 1995-2016. For this purpose, the model estimation method is used in the combined data. The findings of this study, using the Fixed Effects Estimator (FE), show a positive and significant effect of military spending on economic growth of arms exporting countries and a negative and significant effect of military spending on economic growth of arms importing countries. Therefore, if military spending is spent on developing advanced military industries and improving efficiency in this sector, it can be achieved by producing weapons and military equipment domestically, by creating employment, economic prosperity and arms exports to various countries around the world and improving the trade balance, Boosted economic growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Military expenditures
  • Weapons trade
  • Panel Data