نویسنده = محمدصابر شاهنوش فروشانی
مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 9-22

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاهنوش فروشانی