نویسنده = امیر رضا قضاتی
تعداد مقالات: 1
1. روشها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آنها

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 129-148

میر حسن قوامی؛ محمدرضا دانشور دیلمی؛ امیر رضا قضاتی