نویسنده = ������������ ������ ������
روشها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آنها

دوره 2، شماره 5، آذر 1396، صفحه 129-148

میر حسن قوامی؛ محمدرضا دانشور دیلمی؛ امیر رضا قضاتی