گونه شناسی و آسیب شناسی حقوقی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توجه به حاکمیت و امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق (ع).

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد ، دانشگاه امام صادق (ع).

چکیده

امنیت ملی کشورهایی که همچنان بخشی از قدرت اقتصادی آنها را درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز تشکیل می دهد، در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت ملی بر این نوع قراردادها است؛ به عبارت دیگر امنیت ملی در حوزه نفت و گاز و انرژی که مهمترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل می­دهد تحت تأثیر میزان اعمال حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی می­باشد و به میزانی که حاکمیت ملی در این قراردادها رعایت شود، امنیت ملی نیز به تبع آن تضمین خواهد شد. باتوجه به تحلیل­های صورت گرفته از پژوهش های علمی بررسی شده، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش­های فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی جهت دار توسط روش کدگذاری باز و همچنین اجرای آزمون هولستی به منظور اعتبارسنجی کدگذاری­ها، قراردادهای بالادستی نفت وگاز، در دو مقوله اصلی ارزیابی حاکمیت و مالکیت با مؤلفه های (مالکیت دولت، مدیریت دولت میزبان، إعمال حاکمیت) و ارزیابی حقوقی با مؤلفه های (قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، حقوق و آراء بین المللی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی) بررسی شده و انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی بر اساس میزان تطبیق با عوامل فوق، آسیب شناسی شده و راهکارهای حقوقی متناسب ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology and legal pathology of upstream oil and gas contracts with respect of sovereignty and national security

نویسندگان [English]

  • Reza Aghamousa Tehrani 1
  • Mohammad Nemati 2
1 PhD, Management of international oil and gas contracts, Imam Sadegh University.
2 Associate Professor,Imam Sadegh University.
چکیده [English]

The process of development and thus national security and protection of the national sovereignty of the oil exporting countries at the global level depends on the conclusion of oil contracts and how they apply their sovereignty to such contracts.
National security in the field of oil,gas and energy,which constitutes the most important economic sector of the country is affected by the extent of national sovereignty in oil contracts and the extent to which national sovereignty is observed in these contracts will also provide national security.
According to the analysis of the scientific researches investigated by qualitative research method and by the use of meta analysis and directional content analysis by open coding method as well as implementation of Holesty test for coding validation high oil and gas handheld contracts in two main categories of assessing national sovereignty and security with the components (government ownership,host government management,sovereignty) and the evaluation of law with its component (intrest laws and regulations,jurisprudential rules,international law and regulation,international financial standards and accounting) and a variety of up stream oil and gas contracts including production Sharing contracts, concession and services contracts based on the level of compliance with the above factors,appropriate approaches have been developed and appropriate legal solutions have been Presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil contracts
  • concession contracts
  • production Sharing contracts
  • service contracts
  • national security and sovereignty