نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در تجارت تسلیحات (شواهدی برای کشورهای درحال ‎توسعه و توسعه‏ یافته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، مدرس مؤسسه آموزش عالی گلستان

2 دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

صادرات و واردات، اقلام بسیار متنوعی را شامل می‎شوند. یکی از این اقلام، مربوط به تسلیحات نظامی است. با توجه به اهمیت تجارت تسلیحات در اهداف دفاعی و اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور افزایش صادرات و رساندن واردات به سطح مطلوب حائز اهمیت است. پژوهشگران معتقدند که تجارت تسلیحات تابعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است. در این چارچوب، در مطالعه حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آنها براساس اطلاعات موجود در دوره 2015-1992 برای 25 کشور منتخب متشکل از 19 کشور توسعه‏یافته و 6 کشور درحال‏توسعه شامل ایران‏ بررسی شده است. برای این امر، پس از تعیین متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر داده‎های ترکیبی، هریک از الگوها برآورد و نقش عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل واردات تسلیحات نشان داد که قیمت تسلیحات وارداتی اثر معناداری بر واردات تسلیحات نداشته است. همچنین، اثر مخارج نظامی بر واردات تسلیحات فقط برای کشورهای درحال‏توسعه معنادار بوده است. یافته‏ها برای کشورهای توسعه‏یافته، حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات بوده است. همچنین، طبق برآورد تابع صادرات تسلیحات، قیمت تسلیحات صادراتی اثر معناداری بر صادرات این تسلیحات نداشته است. بعلاوه، یافته‏ها نشانگر اثر مستقیم مخارج نظامی و تولید داخلی بر صادرات تسلیحات بوده است. نتایج برآورد همه مدل‏ها نشان داد که واقعه 11 سپتامبر به طور معناداری تجارت تسلیحات در دنیا را افزایش داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Economic and Political Factors in the Arms Trade (An evidence for developing and developed countries)

نویسندگان [English]

  • Milad Shahrazi 1
  • Yavar Dashtbani 2
  • Masoud Baghestani Meybodi 2
1 PhD in economics, Golestan Institute of Higher Education, Gorgan.
2 PhD in economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
چکیده [English]

Exports and imports include a wide variety of items. One of these items relates to military arms. Given the importance of arms trade in the defense and economic objectives of countries, it is important to examine the factors affecting in order to increase exports and bring imports to the desired level. Researchers believe that the arms trade is a function of economic and political factors. In this regard, in the present study, in format of arms imports and exports functions, the factors affecting them based on data in the period 1992-2015 have explored for 25 selected countries consisting of 19 developed and 6 developing countries including Iran. Fot this purpose, first, the variables affecting arms imports and exports are determined. Then, using econometric methods of combined data for each of the models, these functions are estimated and the role of each of the effective factors is evaluated. The estimation results of the arms imports model showed that the price of arms did not have a significant effect on arms import. Also, the effect of military spending on arms imports was significant for developing countries. Findings indicate a nonlinear relationship between production and arms imports, except for developing countries. Also, estimation of arms exports function showed that exports arms price had no significant effect on exports of these arms. In addition, the findings showed a direct effect of military spending and production on arms exports. Estimates of models for all groups showed that the 9/11 event increased arms trade worldwide significantly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arms trade
  • Military expenditures
  • GDP
  • 9/11 event
  • Panel Data