بررسی اثر وضع مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای اقتصادی – امنیتی و ارائه راهکارهای مرتبط با آن جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز.

2 دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز

چکیده

مبحث وضع مالیات بر نرخ سود سپرده­های بانکی به یکی از مباحث نوین در بین اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل شده است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده­های بانکی بر متغیرهای اقتصادی- امنیتی و نحوه اثر آن بر تولید ناخالص داخلی (به‌عنوان یکی از عوامل ارتقای اقتصاد مقاومتی) با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی طی سال­های 1395-1360 است. نتایج حاصل از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی نشانگر آن است شوک‌های مثبت و منفی نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین شوک­ مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب موجب کاهش و افزایش درآمد مالیاتی شده است. نهایتاً ورود و خروج سرمایه در اثر اعمال مالیات بر نرخ سود روند کاهشی به خود گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها