پیش‌بینی وقوع و یا عدم وقوع جنگ در یک رقابت تسلیحاتی: مبتنی بر مدل راهبردی بازدارندگی- حمله اینتریلیگیتور و بریتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

2 دکتری تخصصی اقتصاد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که یک رقابت تسلیحاتی در چه شرایطی منجر به وقوع جنگ و در چه شرایطی منجر به عدم وقوع جنگ می‌شود. به این منظور از مدل راهبردی ارائه‌شده توسط اینتریلیگیتور و بریتو (1976، 1984) استفاده شده است. استفاده از سلاح (موشک) در این مدل دو هدف دارد: حمله (جنگ) یا بازدارندگی (صلح). پس از فرموله سازی این مدل و تحلیل اهم نتایج به‌دست‌آمده در سناریوهای مختلف، می‌توان گفت که رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی، در صورتی منجر به وقوع جنگ می‌شود که: الف) دو کشور قدرت حمله به یکدیگر را داشته باشند، اما قادر به بازدارندگی نباشند. ب) یکی از دو کشور دارای قدرت حمله؛ ولی فاقد قدرت بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت حمله و بازدارندگی باشد. هم‌چنین، رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی در صورتی منجر به جنگ نمی‌شود که: الف) هیچ‌کدام از کشورها دارای قدرت حمله و بازدارندگی نباشند. ب) هر دو کشور دارای قدرت بازدارندگی باشند. علاوه بر این، زمانی که یکی از دو کشور دارای قدرت حمله و بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت بازدارندگی باشد، احتمال وقوع جنگ بالاست. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می‌تواند گفت که برخورداری از قدرت بازدارندگی، نقش مهمی در عدم بروز جنگ در یک رقابت تسلیحاتی خواهد داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipation of the Occurrence or Non-occurrence of a War in an Arms Race: Based on the Intriligator & Brito Strategic Deterrence-Attack Model

نویسندگان [English]

  • Masoud Baghestani Meybodi 1
  • Abolghasem Golkhandan 2
1 PhD in economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
2 P.h.D. in economics
چکیده [English]

The main objective of this research is to answer the question of what condition an arms race would lead to war and under what condition would lead to a lack of war. For this purpose have been used the Intriligator & Brito (1976, 1984) Strategic Deterrence-Attack Model. The use of weapons (missiles) in this model has two purposes: attack (war) or deterrence (peace). After formulating this model and analyzing the main results in different scenarios, it can be said that the arms race between two hypothetical countries would lead to a war if: a) the two countries have the power to attack each other, but they are not capable of deterrence. b) One of the two countries has attack power, but lacks deterrent power and the other country lacks attack and deterrence power. Also, the arms race between the two hypothetical countries would not lead to war if: a) none of the countries have the power to attack and deteriorate. b) Both countries have deterrence. In addition, when one of the two countries has the power of attack and deterrence and the country in front of it has no deterrent power, the likelihood of a war is high. Based on the results, it can be said that possessing deterrence will play an important role in the absence of war in an arms race.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arms Race
  • Attack
  • Deterrence
  • War
  • Intriligator & Brito Strategic Model