شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروهای مسلح و ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی ، دانشگاه عالی دفاع ملی.

2 کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت ، دانشگاه خاتم ، تهران

چکیده

در همه جوامع، دولت‌ها موظف به تأمین نیازمندی­های مادی نیروهای مسلح و خصوصاً تقویت بنیه دفاعی کشور می­باشند؛ ولی به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع مالی، کشور ایران جهت تأمین تمامی نیازمندی­های نیروهای مسلح با مشکل مواجه می‌باشد. در این میان بهبود ارتقای سطح بهره‌وری نیروهای مسلح از راه‌های مختلف حائز اهمیت است. در این راستا شناخت عوامل مؤثر و میزان تأثیر آنها مقدمه لازم در راه دستیابی به روش‌های ارتقای بهره­وری است. این عوامل طیف وسیعی از جمله منابع انسانی، آمادی و مالی دارد. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر بهره‌وری نیروهای مسلح و ارائه الگویی جهت نشان دادن ارتباط این عوامل با یکدیگر می­باشد. به منظور تدوین این الگو ابتدا با نظر خبرگان این عوامل در قالب ابعاد پنجگانه عوامل فرماندهی–مدیریتی، عوامل اقتصادی، عوامل شخصیتی–فردی، عوامل اجتماعی–فرهنگی و عوامل دانشی–مهارتی تقسیم گردید؛ به گونه ای که تقریباً تمامی عوامل در این پنج بعد گنجانده شدند. همچنین برای جمع‌آوری مؤلفه‌های مربوط به ابعاد مؤثر بر بهره‌وری از منابع کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه استفاده گردید و برای اعتبار سنجی یافته‌ها از روش پرسشنامه بهره‌گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ابعاد مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروهای مسلح و مهمترین مؤلفه هر یک از این ابعاد به ترتیب اولویت عبارتند از: بعد دانشی–مهارتی (تجربه و مهارت کارکنان)؛ بعد اجتماعی–فرهنگی (روابط بین فرمانده (مدیر) و کارکنان)؛ بعد فرماندهی–مدیریتی (برنامه ریزی)؛ بعد شخصیتی–فردی (داشتن میل به پیشرفت)؛ بعد اقتصادی (سیستم حقوق و دستمزد) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors that influence the efficiency of the armed forces and provide appropriate solutions

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Motalabi 1
  • Arash Reihani 2
1 Ph.D. in Strategic Management, Supreme National Defense University.
2 M.A. in management accounting, Khatam University
چکیده [English]

the country is struggling to meet all the needs of the armed forces. Improving the efficiency of the Armed Forces in a variety of ways is possible. Understanding the effective factors and their impacts is a prerequisite for achieving productivity improvement methods. These factors have a wide range of human resources, logistics and finance.The main purpose of this research is to identify the individual and organizational factors affecting the efficiency of the Armed Forces and to provide a model to show the relationship between these factors. In order to formulate this model first to identify the dimensions with the opinion of the supervisor and the Honorable Chairman of the Defense and Resource Economics Department, these factors are classified into five dimensions (command-managerial factors), (economic factors), (personality-individual factors), (social factors- Cultural) and (knowledge-skill factors) were divided, so that almost all factors were included in these five dimensions. They were also used to collect components related to dimensions affecting the efficiency of library resources as well as interviews and to validate them. Questionnaire was used for data analysis. According to the results, effective dimensions of promoting the efficiency of the armed forces and the most important: component of each of these dimensions are as follows
Knowledge-Skill Dimension: Staff Experience and Skills
The Socio-Cultural Dimension: The relationship between the commander (manager) and the staff
Command-management dimension:planning
Personality-Individual Dimension: Desire for improvement
Economic Dimension:The Payroll System

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Forces Productivity
  • Economic Factors
  • Personality-Individual Factors
  • Command-Management Factors
  • Knowledge-Skill Factors