عوامل مؤثر بر سودآوری صنایع مختلف با تأکید بر روش‌های تأمین مالی (منتخبی از شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دکترای حسابداری، دانشگاه تهران، معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری و دارایی‌های ثابت 110 شرکت بورسی طی 5 سال (1391-1395) با تأکید بر نحوه تأمین مالی این شرکتها پرداخته می‌شود. متغیرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه عبارت‌اند از هزینه تأمین مالی بدهی، هزینه تأمین مالی سهام، اندازه شرکت، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و متغیرهای وابسته شامل دارایی‌های ثابت و سودآوری می‌باشند که روابط این متغیرها در قالب دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل اول به بررسی تأثیر اندازه شرکت، دارایی­های ثابت، تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق سهام برروی سودآوری شرکت پرداخته شده و در مدل دوم، تأثیر اندازه شرکت، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و هزینه تأمین مالی از طریق سهام بر روی دارایی­های ثابت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور بررسی این روابط، از آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده‌شده است و نرم‌افزار مورداستفاده در این مطالعه Eviews می‌باشد. نتایج حاصله حاکی از این است که در مدل اول رابطه بین سودآوری با تأمین مالی از طریق بدهی منفی و معنادار است؛ اما بین سودآوری و تأمین مالی از طریق سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در مدل دوم رابطه دارایی ثابت و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام مثبت و معنادار است. همچنین اندازه شرکت در هیچ یک از دو مدل معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Profitability of Industries with Emphasis on Financing Methods )A Survey on Selected Companies in the Stock Market(

نویسندگان [English]

  • Faranak Mokri 1
  • Amirhoushang Jangi 2
1 Ph.D. Student in Economics, Islamic Azad University, Tehran Jonoub Branch
2 PhD of Accounting, University of Tehran, Economic Deputy of the Social Security Organization of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

This article examines the factors affecting the profitability and fixed assets of 110 stock market companies over a five-year period (2012-2013), with emphasis on their financing method. The independent variables are “cost of debt financing”, “cost of equity financing”, “company size”, “debt financing”, “equity financing”, and the dependent variables are “fixed assets” and “profitability indices” which the relation between these variables are estimated separately. In the first model, the effect of company size, fixed assets, debt financing and equity financing on profitability of the company is studied, and in the second model, the impact of company size, cost of debt financing and cost of equity financing on fixed assets of the company are examined. In order to investigate these relationships, the unit root test of variables was used to prevent spurious regression and the software used in this study is Eviews. The results show that in the first model the relationship between profitability and debt financing is negative and statistically significant, but there is no significant relationship between profitability and equity financing. In the second model, the relationship between fixed assets and the cost of debt and equity financing is positive and significant. Also, firm size was not significant in either model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Financing
  • Equity Financing
  • Stock Market