شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش خیّرین و واقفین به حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش‌های امور دفاعی و امنیتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ma.salehi21@yahoo.com)

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (Hfata_2006@yahoo.com)

چکیده

امنیت یکی از اساسی‌ترین نیازهای یک کشور است و در سایه امنیت است که پیشرفت و رفاه حاصل می‌شود. از طرفی لازمه امنیت، توان و قدرت دفاعی کشور در برابر تجاوز و بدخواهی‌ها است. این توان و قدرت دفاعی حاصل نمی‌گردد مگر با توسعه تحقیقات و پژوهش‌های دفاعی و امنیتی. در حقیقت بدون تحقیقاتی که منجر به طراحی و توسعه توان دفاعی گردد، افزایش امنیت وابسته به تجهیزات خارجی می‌گردد که خود، امنیت را زیر سؤال می‌برد. از طرفی تحقیقات و پژوهش‌های دفاعی و امنیتی و تقویت و توسعه آن‌ها، نیازمند منابع مالی است و بودجه‌های دولتی محدود. از این رو، شناسایی ظرفیت‌های جدید تأمین منابع مالی برای تحقیقات و پژوهش‌های دفاعی و امنیتی امری ضروری است. یکی از این گزینه‌ها، ظرفیت جامعه خیّرین و واقفین کشور است که شواهد نشان‌دهنده مشارکت ارزشمند ایشان در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره است. بر این اساس، تحقیق حاضر، به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش‌های دفاعی و امنیتی کشور است. برای این منظور پس از مرور ادبیات، جهت شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خیّرین، واقفین، پژوهشگران و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریّه استفاده شد و سپس اولویت‌بندی عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر 30 نفر از خیّرین و واقفین (متشکل از مجمع خیّرین کشور و مؤسسات خیریّه) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 25 شاخص اصلی مؤثر بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین، شاخص‌های سابقه و پیشینه، میهن‌دوستی و ماندگاری نام دارای بیشترین اهمیت و بالاترین اولویت در انگیزش حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی و برانگیخته شدن احساسات، عدم نگرانی از مصادره اموال و مشوق‌های مالیاتی دارای کمترین اهمیت و پایین اولویت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognising and prioritising factors affecting motivation of benevolents for financing defense and security

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Salehi Abarquee 1
  • Abbas Alimohammadi 2
1 PhD. of Management, Allameh Tabatabaei University, (ma.salehi21@yahoo.com).
2 Master of Public Administration, University of Tehran, Educational and Research Institute of Defense Industries, (hfata_2006@yahoo.com).
چکیده [English]

Security is one of the most basic needs of any country and progress and prosperity are achieved by security. On the other hand, power and defense of the country against violation and malice is necessary for the security. This power and defense is achieved through the development of defense and security researches. Without defense research, security is dependent on foreign equipment, which itself challenges security. On the other hand, defense and security research and its development requires financial resources while government budgets are limited. So, identifying new sources of funding for defense and security research is essential. One of these options is the capacity of the charitable society. Accordingly, the present study seeks to identify and prioritize the factors affecting the attitudes and incentives of the benefactors to finance defense and security research. For this purpose, after reviewing the literature, for identifying the indicators that affect the supportive behavior of the benefactors, semi-structured interviews were conducted with the benefactors, Organization of Endowment and Charity experts and researchers. Then the factors were prioritized using the Hierarchical Analysis Process based on the opinion of 30 experts (consisting of the charitable foundations of the country and charity institutes). The results of the research showed that among the 25 main indicators affecting the behavior of the benevolent, the indices of one’s history, patriotism and durability of one’s name are the most important indicators and excitement of feelings, lack of concern about confiscation of property and tax incentives are the low priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • defense
  • Charity
  • Endowment
  • Benevolent
  • Motivational factors
  • AHP