شناسایی شاخص‌های امنیت و آمادگی دفاعی و بررسی اثر آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب و ارائه راهکارهای سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

رشد اقتصادی پایدار و بالا همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه کشورها و همچنین دستیابی به آن از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت‌ها بوده و خواهد بود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر آن و استفاده از این عوامل به عنوان ابزاری در جهت نیل به هدف رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و نتایج آن از جمله مسائل مهم برای سیاست‌گذاران می‌باشد. از طرفی امنیت و آمادگی دفاعی نیز از شاخص‌های مهم رفاه مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... محسوب می‌گردد. دستیابی به تعادلی بین این دو هدف و بررسی چگونگی رابطه آنها هدف این پژوهش می‌باشد. پژوهشگر در پژوهش حاضر در تلاش است تا بدین سؤال پاسخ دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و امنیت و آمادگی دفاعی به چه شکل است. آیا این رابطه در کشورها مختلف متفاوت است؟ در همین راستا پس از بررسی شاخص‌های موجود در این زمینه، از حاصل تقسیم میزان هزینه‌های نظامی به GDP، به صورت درصد، به عنوان پروکسی از امنیت و آمادگی دفاعی استفاده شده است. این پژوهش کشورها رو به دو دسته صادرکننده و واردکننده عمده تجهیزات نظامی تقسیم می‌کند و از روش داده‌های تابلویی (پنل) جهت تخمین بهره جسته و با استفاده از نرم افزار Eviews تخمین را انجام می‌دهد. لازم به ذکر است محدوده زمانی مورد استفاده در پژوهش بین سال‌های 2015-2005 بوده و تخمین برای 28 کشور انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش هزینه‌های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده تجهیزات نظامی منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Security and Defense Indicators and Their Impact on the Economic Growth of Selected Countries and Providing Policy Recommendations for the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Masoud Movahedi 1
  • Masoud Siavash Abkenari 2
1 Faculty member of Imam Hossein University
2 M.A in Economics, Tehran University
چکیده [English]

Sustainable and high economic growth has always been one of the most important development indicators of countries and its achievement is considered to be the most important economic goal of the states. As a result, identifying the factors influencing economic growth and using these factors as a means to achieve high growth rate, is so interesting for researchers and its results are important for policy makers. On the other hand, security and defensive power are also important indicators of welfare in different of economic, social and cultural aspects of life. This study aims to achieve a balance between these two goals and examine their relationship. The main questions of this study are the relationship between economic growth and security and defensive power. Is this relationship different among different countries? In this regard, after examining the indicators, military expenditures to GDP ratio is used as a proxy for security and defensive power. This research divides countries into two groups of major exporter and importer of military equipment and uses panel data regression analysis to estimate the model using Eviews software. The research has used data of 28 countries during 2005 and 2015. Results show that the increased military spending will lead to an increase in economic growth in exporting countries of military equipment, although leading to a decline in economic growth in the importing countries of military equipment

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • Military expenditures
  • Economic Growth
  • Panel Data Regression Analysis