چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی و استخراج آسیب‌ها و مشکلات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی جهت استحکام‌بخشی به وضعیت مالی این صندوق است. در این ارتباط از روش مطالعات اسنادی، پیمایشی و مدل آماری پیش‌بینی استفاده شده است. با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همانند کلیه صندوق‌های بازنشستگی دولتی در ایران با شیوه مزایای معین کار می‌کنند و سازوکار آنها مبتنی بر نظام بدون ذخیره (PAYG)[1] است به طوری که مبنای اصلی تأمین و پرداخت مستمری‌ها از محل حق بیمه‌های افراد شاغل (کسورات) است. از طرفی با توجه به اینکه نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به مستمری‌بگیران) در این صندوق کمتر از یک (حدود 0.85) است و از نسبت تعادلی (6) فاصله گرفته است، به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که این صندوق با کسری مالی شدیدی روبرو است و برای تأیید این بررسی‌های به عمل آمده بیانگر آن است که از سال 1390 تا کنون سهم عمده مستمری‌های پرداختی‌ توسط دولت پرداخت می‌شود. در واقع سهم کمک دولت به این صندوق از بودجه دولت در طی یک دهه اخیر بیش از 6 برابر افزایش یافته است. یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از احتمال ورشکستگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آن است که این صندوق به صورت مستقل فعالیت نماید و از حمایت کامل دولت خارج شود و برای این منظور صندوق نیازمند سرمایه اولیه مورد نیاز است که محدوده لازم برای افزایش سرمایه صندوق بر اساس مدل ارزش در معرض ریسک (VaR)[2] قابل برآورد است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.
 [1] pay as you go


[2]  Value at Risk

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and solutions of Pension Funds: A Case Study of military Pension Fund

نویسنده [English]

  • Bagher Adabi Firouzjaee
Ph.D. Economics, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and recognize the problems of Military Pension Fund of Islamic Republic of Iran and provide solutions to strengthen its financial situation. In this regard, documentary analysis, applied method and statistical forecast model are used. According to the investigations, this pension fund performs in the form of defined benefit (DB) and its mechanism is based on PAYG system. In fact, in this system the retirement pensions are provided from insurance Deductions of employees. Furthermore, dependency ratio of this fund (the number of retirees to employees) is about 0.85, while its normal ratio is 7. So, it can be concluded that military pension fund is exposed on a severe financial deficit. In fact, since 2011, all retirement salaries of this fund have been paid by government. In other words, the amount of government assistance from budget source to this fund has increased more than 6 times in the past decade. One of the fundamental solutions to prevent the possibility of Military Pension Fund bankruptcy is that it will operate independently and without full support of government. For this purpose, capital adequacy of this pension fund should be increased based on Value at Risk approach which is applied in this study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Pension Fund
  • PAYG system
  • pension
  • Value at Risk (VaR)