نظام حقوقی مناسب حاکم بر بودجه در شرایط جنگی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگی‌های این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل می‌گیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی به‌منظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ می‌باشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگ‌تر است. از مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر می‌رسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانون‌گذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی می‌تواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.

کلیدواژه‌ها