بررسی میزان تأثیر متغیر کلان سرمایه‌گذاری بر ابعاد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت

2 دکتری مدیریت استراتژیک

چکیده

جنگ اقتصادی آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت موضوع امنیت و اقتصاد را در مرکز توجه مسئولان نظام قرار داد. از جمله مهم‌ترین مسائلی که سؤالات جدی در این زمینه ایجاد نمود بحث تأثیر و ارتباط اقتصاد با امینت ملی بود. از طرفی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد به‌عنوان خون جاری و ساری در هر نظام به‌عنوان نماینده حیات‌بخش اقتصاد در میان تمام متغیرهای کلان اقتصادی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است. فلذا بررسی اثر و ارتباط متغیر سرمایه‌گذاری بر امنیت ملی یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده است. از طرفی دیگر اخذ یک نگاه سیستماتیک به‌نظام جمهوری اسلامی ایران، سؤالات جدی را در حوزه اثر و ارتباط مؤلفه‌های نظام ایران ایجاد کرده است. یکی از اثرات جدی در این حوزه تأثیر متغیر کلان سرمایه‌گذاری بر امنیت ملی می‌باشد. سؤال اساسی در این تحقیق بررسی میزان تأثیر متغیر کلان سرمایه‌گذاری بر ابعاد امنیت ملی می‌باشد.
جامعه آماری در این تحقیق، کلیه خبرگان، مدیران و کارشناسانی می‌باشند که حداقل دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مرتبط با اقتصاد و یا امنیت بوده و حداقل 4 سال در یکی از حوزه‌های اقتصاد و یا امنیت ملی سابقه فعالیت داشته باشند.
تحقیق پیش رو برحسب نوع هدف، پژوهشی کاربردی است. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه و مصاحبه به‌منظور گردآوری ادبیات تحقیق بهره گرفته شده است. تحقیق از لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می‌باشد. همچنین در این پژوهش از نرم‌افزار spss به‌عنوان ابزار تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
نتایج حکایت از آن دارد که متغیر کلان سرمایه‌گذاری در یک شبکه‌ی ارتباطی پیچیده تأثیر به سزایی در رشد، حفظ و تغییرات ابعاد امنیت ملی دارد.

کلیدواژه‌ها