بررسی علل نوسانات ارزی، تبیین نظام ارزی و راهکارهای مناسب جهت مدیریت منابع و مصارف ارزی (با تأکید بر شرایط تحریم‌های اقتصادی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به‌صورت الگوهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل‌های خود رگرسیون با وقفه‌ها‌ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم‌های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته ‌شده در سال‌های قبل از اعمال تحریم‌ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست‌های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده استVector Autoregressive

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the causes of exchange fluctuations, an explanation of foreign exchange system and appropriate policies for optimal management of inflows and outflows (with emphasize on the impacts of sanctions on Iranian economy)

نویسندگان [English]

  • Hasan Tavakoliyan 1
  • Hossein Tavakoliyan 2
1 PhD student of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran
چکیده [English]

This study examines the causes of exchange rate fluctuations in Iran in the period of 1352-1392 , using the ARDL and VAR models by employing short and long term patterns.
 The results indicate that economic sanctions (exterior factor) are not the only cause for exchange rate fluctuations, but economics factors (interior factors) such as accumulated inflation  prior to sanctions ), oil  exports, fiscal deficit and monetary policies contributed  to exchange rate fluctuations. The study also, proposes a well-managed floating exchange rate system, in line with enhancement and streamlining of exports, for the current economic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate
  • foreign exchange system
  • Financial Sanctions
  • imports
  • exports