بررسی علل نوسانات ارزی، تبیین نظام ارزی و راهکارهای مناسب جهت مدیریت منابع و مصارف ارزی (با تأکید بر شرایط تحریم‌های اقتصادی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به‌صورت الگوهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل‌های خود رگرسیون با وقفه‌ها‌ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم‌های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته ‌شده در سال‌های قبل از اعمال تحریم‌ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست‌های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده استVector Autoregressive

کلیدواژه‌ها