سازمان تجارت جهانی: امنیت و توسعۀ اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

3 مشاور سابق وزیر صنعت، معدن، تجارت

چکیده

عضویت و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از چالش‌های پیش­روی سیاستگذاری در امر تجارت خارجی است که موافقان و مخالفان، هر کدام دلایل و دیدگاه‌های مختلفی از پیامدهای عضویت کشور در این سازمان بیان می‌کنند. این تحقیق، ضمن شناخت دقیق ساختار و عملکرد سازمان تجارت جهانی، به بررسی آثاری پرداخته که سازمان تجارت جهانی می‌تواند بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران داشته باشد؛ همچنین به بررسی چالش‌های بالقوه پیش­روی کشور در راستای پیوستن به این سازمان مبتنی بر نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است که ابتدا با مطالعة پیشینه و ادبیات پژوهش، پرسشنامه‌ای ساختاریافته مبتنی بر طیف پنج‌گانه لیکرت تنظیم شده و سپس بین 94 نفر از متخصصان و خبرگان اجرایی و دانشگاهی باسابقه‌ای بیش از 10 سال در حوزة مربوط توزیع گردید که با الگوسازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین به‌منظور مشخص نمودن چالش‌های پیش رو در مسیر عضویت به سازمان تجارت جهانی، مصاحبه‌ای شفاهی با 15 نفر از متخصصان این حوزه انجام گرفت که درنهایت با شیوة دلفی، مواردی که بیشتر متخصصان بر آن اجماع نظر داشتند، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به بهبود توسعة اقتصادی و درنهایت تقویت امنیت اقتصادی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

World Trade Organization: Security and Economic Development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Alipour 1
  • Amir Aslani Afrashteh 2
  • Hamid Safdel 3
1 Faculty Member of the Institute of Statistics
2 PhD student of commercial management at Allameh Tabatabaei University
3 Advisor to former Minister of Industry, Mine, Trade
چکیده [English]

Membership or non-membership of the Islamic Republic of Iran has always been one of the key challenges for selection of policies in foreign trade’s segment which both, its supporters or opponents, has refers to various issues in regard to the impacts of country’s membership in this organization. The present study, along with detailed recognition of WTO’s performance and its trading structure, has considered the impacts of joining WTO on economic security of the Islamic Republic of Iran. Furthermore, this study examines the potentials of up-coming challenges that each country may face them upon joining to WTO, based on discussions of experts and specialists. Based on its purpose, this is a practical research; however, considering the method of collecting data, this is a descriptive – survey research. This study first begins with backgrounds and literature reviews. For this purpose structural questionnaires were provided according to five stages of Likert’s method, and then they distributed amongst 94 academic experts and executive nobles who had more than 10 years of working backgrounds that analyze by modeling structural equations using Smart PLS software. Moreover, intending to determine up-coming challenges in the process of membership, an interview was conducted with 15 experts of the field and then all agreed ideas were selected from their answers using Delphi technique. The acquired results have indicated that membership in WTO will lead to enhance economic development and would boost economic safety; in addition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Security
  • I.R. Iran
  • World Trade Organization
  • Development