سازمان تجارت جهانی: امنیت و توسعۀ اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

3 مشاور سابق وزیر صنعت، معدن، تجارت

چکیده

عضویت و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از چالش‌های پیش­روی سیاستگذاری در امر تجارت خارجی است که موافقان و مخالفان، هر کدام دلایل و دیدگاه‌های مختلفی از پیامدهای عضویت کشور در این سازمان بیان می‌کنند. این تحقیق، ضمن شناخت دقیق ساختار و عملکرد سازمان تجارت جهانی، به بررسی آثاری پرداخته که سازمان تجارت جهانی می‌تواند بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران داشته باشد؛ همچنین به بررسی چالش‌های بالقوه پیش­روی کشور در راستای پیوستن به این سازمان مبتنی بر نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است که ابتدا با مطالعة پیشینه و ادبیات پژوهش، پرسشنامه‌ای ساختاریافته مبتنی بر طیف پنج‌گانه لیکرت تنظیم شده و سپس بین 94 نفر از متخصصان و خبرگان اجرایی و دانشگاهی باسابقه‌ای بیش از 10 سال در حوزة مربوط توزیع گردید که با الگوسازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین به‌منظور مشخص نمودن چالش‌های پیش رو در مسیر عضویت به سازمان تجارت جهانی، مصاحبه‌ای شفاهی با 15 نفر از متخصصان این حوزه انجام گرفت که درنهایت با شیوة دلفی، مواردی که بیشتر متخصصان بر آن اجماع نظر داشتند، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به بهبود توسعة اقتصادی و درنهایت تقویت امنیت اقتصادی می‌شود.

کلیدواژه‌ها