راهکارهای مقابله با تبعات امنیتی قاچاق کالا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ش‌آموختة دکتری علوم اقتصادی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

قاچاق کالا در ایران از حجم و گستره بالایی برخوردار است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مناطق کشور را در برگرفته و آثار سویی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. در گسترش آن عوامل متعددی دخالت دارند که شناخت آنها می­تواند در واپایش (کنترل) و جلوگیری از این پدیده مؤثر باشد. به‌منظور پاسخ به سؤال اصلی تحقیق (عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در ایران کدامند و چه تأثیری بر عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد؟) از طریق بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین، 30 عامل اثرگذار بر پدیدة قاچاق کالا که مانع از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز می‌شوند، شناسایی شد و پس از تحلیل عاملی اکتشافی، 12 عامل اثرگذار شناسایی شده و در قالب سه دستة «اقتصادی»، «سیاسی - امنیتی» و «اجتماعی – فرهنگی» طبقه‌بندی شدند. سپس عوامل بالا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی با مقایسه زوجی رتبه‌بندی شدند. پنج عامل مهم که به ترتیب بالاترین رتبه‌ها را کسب کردند، عبارت است از : «تعرفة بالای گمرکی»، «بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی»، «خطرپذیری پایین قاچاق»، «مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی» و «یارانه».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies tackle of security implications of smuggling In pursuit of a Resistive economy

نویسندگان [English]

  • Yavar Dashtbani 1
  • Amir Hossein Mohammad Karimi Yazd 2
  • Saeed Larijani 3
1 Graduate, Ph.D. in Economic Sciences, Science and Research Branch of Tehran, Islamic Azad University
2 Master of Accounting, University of Tehran
3 Master of Science (Economics), Sharif University of Technology
چکیده [English]

The smuggling of goods in Iran has a high volume It covers many parts of the country and has Side effects are on the realization of the objectives of the resistance economy. There are several factors involved in expanding it that knowing them can be effective in controlling and preventing this phenomenon. The original question plan in this research is “What are the factors affecting smuggling in Iran and what impact does it have on the non-fulfillment of the objectives of the resistance economy?” In order to answer the research question through the review of theoretical foundations and previous studies, 30 factors affecting the smuggling phenomenon they also prevent the realization of the objectives of the resistance economy were identified. After Exploratory factor analysis twelve effective factors have been identified and classified into three categories: economic, political, security, and socio-cultural. Then the above factors were ranked by Analytical Hierarchy process and pair comparison. The five most important factors that rank high rankings are: High customs tariffs, unemployment and underdevelopment of border areas, low risk smuggling, free zones and border markets and subsidies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Border Security
  • Exploration
  • Trafficking in Goods