بررسی تأثیر حکمرانی شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه Waikato نیوزلند

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی منتخب وابسته به بخش دفاع می­پردازد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق شامل اندازة هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینة مدیرعامل، انواع مالکیت و گزارش حسابرسی می­باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه­ای مشتمل بر 8 شرکت در دورة مالی 5 ساله برای سال­ های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و با کمک روش آماری تحلیلی پانل دیتا و استفاده از نرم افزار Stata فرضیه ­های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که:
الگوی بهینه پذیرفته شده با استفاده از روش آثار تصادفی برآورد شده و چهار متغیر اندازة هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شدة منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، می­باشند. اما متغیری که مربوط به گزارش حسابرسی می­باشد در هیچ یک از سطوح معناداری نمی­باشد. بنابراین فرضیه مربوط به اثرگذاری مثبت و معنادار گزارش حسابرسی بر عملکرد شرکت­ های منتخب را نمی ­توان پذیرفت؛ الگوی به لحاظ آماری دارای قدرت توضیح دهندگی بالا می­باشد و همچنین الگوی برآورد شدة بهینه دارای هیچ یک از مشکلات مربوط به خط رگرسیون شامل خود­همبستگی و واریانس ناهمسانی نمی­ باشد.

کلیدواژه‌ها