بررسی تأثیر حکمرانی شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه Waikato نیوزلند

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی منتخب وابسته به بخش دفاع می­پردازد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق شامل اندازة هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینة مدیرعامل، انواع مالکیت و گزارش حسابرسی می­باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه­ای مشتمل بر 8 شرکت در دورة مالی 5 ساله برای سال­ های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و با کمک روش آماری تحلیلی پانل دیتا و استفاده از نرم افزار Stata فرضیه ­های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که:
الگوی بهینه پذیرفته شده با استفاده از روش آثار تصادفی برآورد شده و چهار متغیر اندازة هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شدة منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، می­باشند. اما متغیری که مربوط به گزارش حسابرسی می­باشد در هیچ یک از سطوح معناداری نمی­باشد. بنابراین فرضیه مربوط به اثرگذاری مثبت و معنادار گزارش حسابرسی بر عملکرد شرکت­ های منتخب را نمی ­توان پذیرفت؛ الگوی به لحاظ آماری دارای قدرت توضیح دهندگی بالا می­باشد و همچنین الگوی برآورد شدة بهینه دارای هیچ یک از مشکلات مربوط به خط رگرسیون شامل خود­همبستگی و واریانس ناهمسانی نمی­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Corporate Governance Practices on Performance of Listed Companies related to Defense Section and Presenting Practical Suggestions

نویسندگان [English]

  • Salman Afkhami Rad 1
  • Fahad Ghaffari 2
1 Ph.D. in Financial Economics, University of Waikato, New Zealand
2 Member of the faculty of economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

This research investigates the relationship between corporate governance and firm performance in listed companies belong to Iran's defense section. Corporate governance factors in this research includes board size, executive/non-executive directors, CEO tenure, ownership structure and auditing report. Sample of this research includes 8 companies for a period of 5 years between 1389-1393. This research will employ panel data models and Stata software in order to estimate and analyze the results. Outcomes of this research show that: Random effect model used to find the optimal accepted model. Board size, executive/non-executive directors, CEO tenure and ownership structure have meaningful and positive effect on firm performance. But auditing report is not meaningful. The model has high illustrative power and there is no effect of auto-correlation and heteroskedustesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bourse Companies
  • defense
  • Governance
  • Corporate Performance
  • Board of Directors
  • Ownership and Audit