آثار اقتصادی- امنیتی تکانه ‏های قیمتی جهانی نفت و غذا بر تورم در ایران در قالب الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت فشارهای تورمی که منشأ خارجی دارند، یکی از ضرورت‏های سیاست گذاری امنیت اقتصادی در کشورهاست. در همین راستا، پژوهش حاضر یک الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) برای دوره 2013-1988 برآورد می‏ کند که 34 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را شامل می‏ شود. این کشورها در دوره مورد مطالعه بیش از 80 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته و همچنین 80 درصد واردات ایران را تأمین می‏کرده ‏اند. یافته ‏های پژوهش حاضر به این شرح است.
1) تکانه‏ های قیمت نفت به شکل معکوس و تکانه‏ های غذا به شکل مستقیم موجب افزایش تورم ایران می ‏شوند.
2) آسیب‏ پذیری تورمی ایران در مواجهه با تکانه‏ های نفت و غذا نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. این آسیب‏ پذیری در بلندمدت نیز بیشتر از کوتاه ‏مدت است.
3) یک هم‏ روندی افزایشی و هم‏ حرکتی میان قیمت نفت و غذا وجود دارد.
به هر حال، تأثیر تکان های قیمت غذا در کوتاه‏ مدت و بلندمدت بزرگ­­تر از تأثیر تکانه‏های قیمت نفت است، به گونه­ای که به ازای 10 درصد افزایش هم زمان این قیمت‏ ها، تورم ایران 1 تا 5/1 درصد افزایش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic-Security Effects of Global Oil and Food Price Shocks on Iran’s Inflation using Global Vector Autoregressive (GVAR) Model

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hajamini Najafabadi 1
  • Mohsen Mehrara 2
1 Member of Faculty of Economics, Management and accounting, Yazd University
چکیده [English]

The management of external shocks as a source of inflationary pressures is a prerequisite for economic security. In this regard, the present paper estimates a global vector autoregressive (GVAR) model for 34 developed and developing countries over the period 1988-2013. These countries consist more than 80 percent of world GDP, and also they provide 80 percent of Iran’s imports. The main results of this paper are as follows. 1) The global food price shocks have a positive effect on Iran’s inflation, while the effect of oil price changes is negative. 2) Iran’s inflationary vulnerability is higher than other countries, and also it increases in the long run. 3) There is a co-movement relationship between the oil price and the food price. However, the effect of food shocks is greater than the effect of oil shocks in both short run and long run; so that Iran’s inflation increases 1 to 1.5 percent with 10 percent simultaneous increase in the prices of oil and food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Oil price fluctuations
  • Food price fluctuations
  • Global recognitions pattern