ترجمان اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی مبتنی بر مدل لافلِی (بازی بُرد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

از سال 1392 و با ابلاغ سیاست­های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تلاش­های متعددی در خصوص تدوین ارکان این الگوی اقتصادی صورت گرفته که در پژوهش­های مختلف در قالب سیاست­ها، رویکردها، اهداف، راهبردها، الزامات و شاخص­ها ارائه‌شده‌اند؛ اما ترجمان این ارکان در بخش­های مختلف ازجمله «صنعت دفاعی»، مستلزم رویکردی تفسیری و تعمیمی مبتنی بر مدلی یکپارچه ساز و عمل­گرا است. این پژوهش تلاش می­نماید ضمن مرور و گردآوری ارکان پیش­گفته، الگوی اقتصاد مقاومتی را با استفاده از مدل لافلِی که مدلی توانمند در تدوین زنجیره یکپارچه انتخاب­ها و نیل به پیروزی در شرایط رقابت است، باز تبیین نماید. در این فرایند نتایج مطالعات کتابخانه­ای (ارکان اقتصاد مقاومتی) با استفاده از فن دلفی و با مشارکت خبرگان حوزه مدیریت، دفاع و اقتصاد و در قالب مدل لافلِی ساختاردهی شده و از طریق تشکیل میز اندیشه، صحه­گذاری گردیده است. در پایان پژوهشگران سه موضوع پایایی سنجی، بازنگری ترکیب زنجیره انتخاب­ها در صنعت دفاعی و تدوین راهبردهای بخشی متناظر با الگوی حاصله را برای تحقیقات آتی پیشنهاد می­نمایند.

کلیدواژه‌ها